Denne vejledning er tilgængelig på dansk, nederlandsk, finsk, fransk, tysk, italiensk, polsk, rumænsk, slovensk og spansk. Skift sprog i menuen øverst til højre.

Visse dokumenter er udelukkende tilgængelige på engelsk. Selvevalueringsværktøjet er også tilgængeligt på polsk, rumænsk, slovensk og spansk.

 

Vejledning til brug af rammen

[/vc_column_text]

Beskrivelse af rammen

I modsætning til fremmedsprog – som har den fælles europæiske referenceramme (CEFR) – findes der inden for oversættelse ikke nogen fælles europæisk referenceramme eller tradition for forskning i opnåelse af præstationsniveauer. Formålet med det tredje NACT-forslag er at arbejde hen imod en fælles europæisk referenceramme, der kan anvendes inden for oversætteruddannelse og professionel oversættelse.

Der er tale om en revideret udgave af den ramme, der oprindeligt blev foreslået og udviklet inden for rammerne af PACTE-gruppens projekt “Establishing Competence Levels in the Acquisition of Translation Competence in Written Translation” (Fastlæggelse af kompetenceniveauer i forbindelse med tilegnelse af oversættelseskompetencer inden for skriftlig oversættelse, NACT, baseret på projektets initialer på spansk).

Rammen vedrører kun skriftlig oversættelse. Den omfatter tre foreslåede oversættelsesniveauer (A, B og C), og niveaudeskriptorerne er udformet omkring fem kompetencer (lingvistisk kompetence, ekstralingvistisk kompetence, instrumentel kompetence, servicekompetence samt metodologisk og strategisk kompetence). Rammen har særligt fokus på oversættelsesniveau A og B, som indeholder underniveauer. Niveau C er kun beskrevet i generelle vendinger; det er et af målene for EFFORT-projektet at beskrive dette niveau mere detaljeret.

Rammen vil være til gavn for undervisere, studerende, fagfolk, arbejdsgivere og akkrediteringsorganer inden for oversættelsesområdet.

Hvad er formålet med denne vejledning?

Denne vejledning forklarer, hvordan brugere som f.eks. undervisere, studerende, oversættere, arbejdsgivere og akkrediteringsorganer kan gøre optimal brug af de materialer, der er nævnt i denne vejledning. Formålet med vejledningen er at gøre det lettere at forstå og anvende den foreslåede skala vedrørende niveaudeskriptorer inden for oversættelse (dvs. det tredje NACT-forslag).

Hvem kan bruge rammen?

Rammen tjener både uddannelsesmæssige og faglige formål. Materialer på dette websted kan bruges af:

Undervisere og uddannelsesinstitutioner

Uddannelsesinstitutioner og undervisere kan lade sig inspirere af forslaget vedrørende niveaudeskriptorer til at: udvikle eller opdatere kursusbeskrivelser inden for oversættelse, fastsætte og forbedre læringsmål, overvåge læringsfremskridt i eksisterende kurser, udvikle nye kurser og nyt kursusindhold, udarbejde evalueringsskemaer, der tager højde for tekstens sværhedsgrad, og endelig bidrage til at mindske forskellen mellem læringsudbyttet i oversætteruddannelsen og kravene inden for professionel oversættelse.

Studerende

Studerende kan bruge selvevalueringsværktøjet til at vurdere deres respektive præstationsniveauer inden for oversættelse. Rammen hjælper dem med at analysere stærke og svage sider inden for oversættelse og giver mulighed for at arbejde målrettet og skræddersyet med at forbedre deres præstation. Rammen gør det også muligt at overvåge læringsfremskridt.

Professionelle oversættere

Oversættere kan indsamle oplysninger om forventet adfærd på forskellige niveauer og bruge selvevalueringsværktøjet til at identificere mangler, der kræver opmærksomhed. Selvevalueringsværktøjet kan bruges til periodisk at overvåge fremskridt i relation til oversættelseskompetencer.

Arbejdsgivere i sprogbranchen

Selvvurderingsværktøjet kan lette ansættelsesprocesserne for arbejdsgivere i sprogbranchen, da det giver mulighed for at differentiere i forhold til oversættelseskompetenceniveau. Eksempelteksterne er nyttige i forbindelse med udvælgelse af kildetekster og evaluering af kandidatens måltekster.

Akkrediteringsorganer

Akkrediteringsinstitutioner kan bruge referencerammen til at præge uddannelses- og evalueringsstandarderne inden for oversættelse, og den kan danne grundlag for kontroller inden for oversætteruddannelse og professionel oversættelse. Rammen kan således bidrage til anerkendelse og validering af akademiske beviser og certifikater.

Hvordan kan man bruge materialerne på webstedet?

Webstedet indeholder en række materialer.

Tredje NACT-forslag vedrørende kompetencebeskrivelser

Det tredje NACT-forslag præsenterer en niveauskala inden for oversættelse. Ved at bruge NACT-forslaget kan uddannelsesinstitutioner forbedre kursusbeskrivelser og læringsmål inden for oversættelse i forhold til kravene fra den internationale sprogbranche og overvåge læringsfremskridt i løbet af hele uddannelsen på en pålidelig måde. Arbejdsgivere kan også opstille kriterier for ansættelse af kandidater.

Eksempeltekster

Webstedet indeholder også eksempeltekster. Teksterne tjener et illustrativt formål, da de giver praktiske eksempler på forskellige tekstniveauer og potentielle oversættelsesproblemer i disse tekster, og de gør det muligt at skelne mellem de oversættelseskompetenceniveauer, der kræves for at oversætte teksterne og løse problemerne.

Undervisere inden for oversættelse og arbejdsgivere i sprogbranchen kan bruge disse eksempler til at: udvælge egnede tekster med henblik på at evaluere studerende eller kandidater; identificere oversættelsesproblemer med henblik på evaluering af studerende eller kandidater; og lette evalueringen af oversættelsesopgaver. Studerende og professionelle oversættere kan også bruge disse tekster til at få et mere konkret indblik i fremskridt med hensyn til tilegnelse af oversættelseskompetencer.

Ordliste

Ordlisten er en del af det tredje NACT-forslag og findes deri samt via dette link. Ordlisten indeholder 38 opslagsord, hvori der indgår definitioner på 79 begreber. Begreberne er inddelt i syv afsnit:

 • Generelle begreber
 • Begreber relateret til fastlæggelse af tekstniveauer
 • Begreber relateret til lingvistisk kompetence
 • Begreber relateret til ekstralingvistisk kompetence
 • Begreber relateret til instrumentel kompetence
 • Begreber relateret til servicekompetence
 • Begreber relateret til metodologisk og strategisk kompetence

Opslagsordene er ikke ordnet alfabetisk, men i forhold til den rækkefølge hvori de nævnes i begrebsdefinitionerne.

Ofte stillede spørgsmål

På webstedet findes også en underside, der omhandler ofte stillede spørgsmål vedrørende definitioner og beskrivelser af specialiseringsområder, nøglebegreber anvendt i det tredje NACT-forslag osv. Denne side kan hjælpe brugeren med at forstå NACT-forslaget og løse eventuelle terminologiske eller begrebsmæssige spørgsmål, der måtte opstå i forbindelse med brugerens læsning af forslaget eller gennemførelse af selvevalueringstesten.

Selvevalueringsværktøj

Det interaktive selvevalueringsværktøj kan bruges af studerende og fagfolk inden for oversættelse med henblik på at identificere deres nuværende præstationsniveau inden for hver kompetence. Dette kan gøres ved hjælp af selvevaluering: Brugeren skal blot klikke på de udsagn, der svarer til vedkommendes situation, og downloade den færdige selvevaluering til sin enhed. Ved periodisk at gennemføre selvevalueringen kan brugerne sammenligne de resultater, de har opnået over tid, og overvåge egne læringsfremskridt.

Vedrørende det tredje NACT-forslag

Det tredje NACT-forslag er et forslag til en niveauskala inden for oversættelse. Formålet med forslaget er at arbejde hen imod en fælles europæisk referenceramme, der kan anvendes inden for oversætteruddannelse og professionel oversættelse.

Baggrundsoplysninger

Dette forslag er en revideret udgave af det forslag, der er udarbejdet inden for rammerne af NACT-projektet (“Establishing Competence Levels in the Acquisition of Translation Competence in Written Translation”-projektet), som PACTE-gruppen har gennemført.

Det er resultatet af en grundig proces, hvorunder der er blevet udarbejdet flere på hinanden følgende forslag:

 1. Det første NACT-forslag vedrørende deskriptorer. Inden for rammerne af NACT-projektet blev der udarbejdet et første forslag til niveaudeskriptorer. Dette forslag blev vurderet af eksperter ved hjælp af et evalueringsspørgeskema. 99 repræsentanter i form af akademikere og professionelle inden for oversættelsesområdet fra 16 europæiske lande deltog i evalueringen. Se: PACTE 2018, PACTE 2019, Hurtado Albir, Kuznik, Rodríguez-Inés (2022).
 2. Det andet NACT-forslag. På baggrund af data fra ovennævnte evaluering blev der udarbejdet et andet forslag. Se: Hurtado Albir, Rodríguez-Inés (2022).
 3. Det tredje NACT-forslag. Inden for rammerne af EFFORT-projektet blev det andet NACT-forslag evalueret af 20 undervisere fra de centre, der deltog i projektet (to respondenter pr. center) ved hjælp af et evalueringsspørgeskema. I det tredje forslag er også indarbejdet input og forslag fra deltagerne i EFFORT-projektet. Forslaget er tilgængeligt her.

Karakteristika

Forslaget omhandler kun skriftlig oversættelse og indeholder følgende afsnit:

 1. Indledning
 2. Forslagets karakteristika
 3. Beskrivende kategorier. Kompetencekarakterisering
 4. Beskrivelse af kompetenceniveauer inden for oversættelse
 5. Ordliste. Præcisering af begreber og terminologi
 6. Bilag med eksempler
 7. Bilag med deltagere og evaluatorer
 8. Referencer

Der foreslås tre oversættelsesniveauer, dvs. niveau A, B og C. Niveauerne A og B har underniveauer. Niveau C er kun beskrevet i generelle vendinger.

Der foreslås niveaudeskriptorer udformet omkring fem beskrivende kategorier, som er vejledende for komponenter af oversættelseskompetence: lingvistisk kompetence, ekstralingvistisk kompetence, instrumentel kompetence, servicekompetence samt metodologisk og strategisk kompetence.

Ud over deskriptorerne for hvert niveau indeholder forslaget følgende:

 • En overordnet skala med deskriptorer for hvert niveau.
 • Tre bilag med eksempler: tekstgenrer, der forventes oversat, kulturel viden og viden om verden, dokumentationsressourcer og teknologiske ressourcer.
 • En ordliste med definitioner på de vigtigste anvendte begreber.

Yderligere information:

– PACTE. 2018. “Competence levels in translation: Working towards a European framework”. The Interpreter and Translator Trainer 12 (2): 11-131. Publiceret artikel | Post-print-version.

– PACTE. 2019. “Establecimiento de niveles de competencias en traducción. Primeros resultados del proyecto NACT”. Onomázein 43: 1-25. Artikel publiceret i open access. Portugisisk version.

– Hurtado Albir, A.; Kuznik, A. & Rodríguez-Inés, P. (2022). “Primera propuesta de descriptores de nivel. Evaluación y resultados”/ “First level descriptor proposal. Evaluation and results”. I Hurtado Albir, Amparo & Patricia Rodríguez-Inés (red.). Hacia un marco europeo de niveles de competencias en traducción. El proyecto NACT del grupo PACTE / Towards a European framework of competence levels in translation. The PACTE group’s NACT project. MonTI Número Especial/Special Issue 7: 69-118. Artikel publiceret i open access.

– Hurtado Albir, A. & Rodríguez-Inés, P. (2022). “Segunda propuesta de descriptores de nivel” / “Second level descriptor proposal”. I Hurtado Albir, Amparo & Patricia Rodríguez-Inés (red.). Hacia un marco europeo de niveles de competencias en traducción. El proyecto NACT del grupo PACTE / Towards a European framework of competence levels in translation. The PACTE group’s NACT project. MonTI Número Especial/Special Issue 7: 119-203. Artikel publiceret i open access.

[/vc_column][/vc_row]

 

 

Citering af denne publikation:

EFFORT Project (Hurtado Albir, A.; Rodríguez-Inés, P.; van Egdom, G.W.) (2023). Methodological guide to use the Common European framework of reference for translation levels A and B (non-specialist translator)https://www.effortproject.eu/framework-for-translation-levels-a-b/guide-to-use-the-framework/

 

Oversat fra engelsk til dansk af Anja Krogsgaard Vesterager